Reklamacje

  1. Producent zobowiązany jest dostarczyć Towar bez wad.
  2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności towaru z umową, Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
  3. Reklamacje należy składać pisemnie, na adres Stitch Beata Wensław, Aleja Niepodległości 690/79, 81-853 Sopot.
  4. Do reklamowanego produktu należy dołączyć opis zastrzeżeń.
  5. Reklamację należy złożyć w okresie 2 lat, gdyż na taki okres Producent udziela gwarancji. Klient traci uprawnienia do złożenia reklamacji jeżeli nie złoży jej z upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową.
  6. W ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, Klient zostanie poinformowany o sposobie jej rozpatrzenia. Jeżeli reklamacja okaże się nieuzasadniona, koszty przesłania reklamowanego Towaru ponosi Klient. W przeciwnym przypadku,  koszty  przesłania naprawionego, bądź wymienionego Towaru ponosi Producent.