Polityka prywatności

 1. Administratorem danych jest Stitch Beata Wensław, Aleja Niepodległości 690/79, 81-853 Sopot, NIP: 9581470946, Regon: 369933680.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie usprawiedliwionego celu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie dotyczące oferty na podstawie prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia ogólnego w zakresie ochrony danych osobowych „RODO”.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że obowiązek udostępnienia danych wynikać będzie z odrębnych przepisów prawa.
 4. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
 5. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
  • do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  • do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r. o Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
  • jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Zakres przetwarzanych informacji obejmuje dane osobowe w zakresie adresu poczty elektronicznej oraz inne dane tj. temat i treść wiadomości.
 7. Dane osobowe Klienta przekazywane są dobrowolnie. Klient nie jest zobowiązany do podania jakichkolwiek danych, a ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym, a jedynie obowiązkiem umownym. Podanie danych osobowych może nastąpić wyłącznie, jeżeli Klient się na to zgodzi i według uznania Klienta. Podanie danych osobowych może być jednak niezbędne do:
  • złożenia i realizacji zamówienia;
  • wystawiania faktur VAT i dokonywania rozliczeń podatkowych;
  • obsługi rozpoznawania i rozpatrzenia reklamacji, lub odstąpienia od umowy Klienta i wykonania obowiązków Administratora z tych tytułów;
  • obsługi i załatwiania spraw, z którymi Klient zwróci się przed zawarciem umowy, lub po jej zakończeniu.
 8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Administrator nie zamierza przetwarzać danych w innym celu, niż wskazany w ust. 2 oraz ust. 7.