Regulamin

§1
Towary

 1. Producent oferuje przede wszystkim odzież roboczą, w tym fartuchy, zapaski, peleryny, tuniki, sukienki fryzjerskie itp.

§2
Składanie i realizacja zamówień

 1. Odzież robocza produkowana przez firmę Stitch Beata Wensław, głównie realizowana jest na indywidualne zamówienie, dlatego Klient uprawniony jest do składania zamówień drogą elektroniczną pod adresem info@hitwit.pl, 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia.
 2. Klient składa zamówienie drogą elektroniczną, po wcześniejszym zaakceptowaniu przedstawionej oferty.
 3. W trakcie składania zamówienia Klient:
  • dokonuje wyboru zamawianych towarów i ich ilości;
  • podaje adres dostawy;
  • dokonuje wyboru formy dostawy;
  • dokonuje wyboru formy płatności;
  • podaje dane do faktury VAT.
 4. Zamówienie realizowane jest po zaakceptowaniu wysłanej oferty, zawierającej niezbędne dane do przesłania towarów.
 5. Każde złożone przez Klienta zamówienie, potwierdzane jest e-mailem z informacją o jego przyjęciu.
 6. Firma nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia zamówionych towarów lub opóźnień w ich dostawie, wynikających z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy.
 7. Termin realizacji zamówienia dobierany jest indywidualnie i przedstawiony jest w ofercie.

§3
Ceny towary

 1. Ceny towarów ustalane są indywidualnie i podawane są po akceptacji wysłanego projektu.

§4
Koszty dostawy

 1. Dostawa towarów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz Poczty Polskiej. Klient otrzymuje informację o cenie dostawy podczas składania zamówienia. Koszt wysyłki zależny jest od wagi, wielkości zamówionego produktu oraz miejsca dostarczenia.

§5
Formy płatności

 1. Zapłaty za zakupione towary Klient może dokonać:
  • przelewem bankowym na konto 63 2490 0005 0000 4500 3472 1849;
  • gotówką, jeżeli jest taka możliwość.
 2. Za zakupione towary, firma wystawia fakturę VAT.

§6
Anulowanie zamówienia

 1. Zamówienie może zostać anulowane przez Klienta do momentu rozpoczęcia realizacji projektu, emailem na adres info@hitwit.pl, lub telefonicznie pod numerem 793-629-105.
 2. Klient nie może anulować zamówienia towaru, który został już wysłany, lub zlecony do realizacji.

§7
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli jest to standardowy produkt dostępny w ofercie producenta, przez okres 14 dni od dnia otrzymania towaru bez podawania jakichkolwiek powodów.
 2. Zakupiony towar należy odesłać bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia,
  w którym poinformował o decyzji o odstąpieniu od umowy.
 3. Zwrotowi podlegają jedynie towary w stanie niezmienionym w stosunku do stanu, w jakim zostały dostarczone Klientowi. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie zmiany wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.
 4. Zwracany towar należy odesłać na adres Stitch Beata Wensław, Aleja Niepodległości 690/79, 81-853 Sopot.
 5. Po otrzymaniu przesyłki z towarem Klientowi zostaną zwrócone wszystkie płatności, w tym koszty dostarczenia mu Towarów. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,  jakiego użył Klient.
 6. Koszt odesłania Towaru przez Klienta, będącego konsumentem, ponosi Klient.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, możliwość zwrotu nie obejmuje projektów indywidualnych, które zostały wykonane na zamówienie, według specyfikacji konsumenta lub dostosowane w taki sposób, że służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§8
Reklamacje

 1. Producent zobowiązany jest dostarczyć Towar bez wad.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności towaru z umową, Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje należy składać pisemnie, na adres Stitch Beata Wensław, Aleja Niepodległości 690/79, 81-853 Sopot.
 4. Do reklamowanego produktu należy dołączyć opis zastrzeżeń.
 5. Reklamację należy złożyć w okresie 2 lat, gdyż na taki okres Producent udziela gwarancji. Klient traci uprawnienia do złożenia reklamacji jeżeli nie złoży jej z upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową.
 6. W ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, Klient zostanie poinformowany o sposobie jej rozpatrzenia. Jeżeli reklamacja okaże się nieuzasadniona, koszty przesłania reklamowanego Towaru ponosi Klient. W przeciwnym przypadku,  koszty  przesłania naprawionego, bądź wymienionego Towaru ponosi Producent.

§9
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Stitch Beata Wensław, Aleja Niepodległości 690/79
  81-853 Sopot, NIP: 9581470946, Regon: 369933680.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie usprawiedliwionego celu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie dotyczące oferty na podstawie prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia ogólnego w zakresie ochrony danych osobowych „RODO”.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że obowiązek udostępnienia danych wynikać będzie z odrębnych przepisów prawa.
 4. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
 5. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
  • do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  • do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
   a od 25 maja 2018 r. o Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
  • jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Zakres przetwarzanych informacji obejmuje dane osobowe w zakresie adresu poczty elektronicznej oraz inne dane tj. temat i treść wiadomości.
 7. Dane osobowe Klienta przekazywane są dobrowolnie. Klient nie jest zobowiązany do podania jakichkolwiek danych, a ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym,
  a jedynie obowiązkiem umownym. Podanie danych osobowych może nastąpić wyłącznie, jeżeli Klient się na to zgodzi i według uznania Klienta. Podanie danych osobowych może być jednak niezbędne do:

  • złożenia i realizacji zamówienia;
  • wystawiania faktur VAT i dokonywania rozliczeń podatkowych;
  • obsługi rozpoznawania i rozpatrzenia reklamacji, lub odstąpienia od umowy Klienta i wykonania obowiązków Administratora z tych tytułów;
  • obsługi i załatwiania spraw, z którymi Klient zwróci się przed zawarciem umowy, lub po jej zakończeniu.
 8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Administrator nie zamierza przetwarzać danych w innym celu, niż wskazany w ust. 2 oraz ust. 7.

§10
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w  niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego, jak również przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.