Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK Z DNIA 11.10.2021 r.


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu na Facebook’u (zwanym dalej „Konkursem”) jest firma Mangart Jakub Sierocin (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook, przez co serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 7. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu ​https://www.facebook.com/HaveitWearit (zwanej dalej “Fanpage”).
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com, które zaakceptowały niniejszy regulamin (dalej zwany: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
  • zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  • wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  • zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
  • wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  • jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.


§ 3. NAGRODA

 1. W Konkursie przewidziano nagrody za zajęcie I (pierwszego) miejsca dla 1 (jednego) zespołu (zwanego: „Uczestnikiem”), który został zgłoszony przez osobę „trzecią”, lub który sam najbardziej atrakcyjnie umotywował wskazanie najlepszego, najbardziej zgranego zespołu kuchennego w komentarzu pod zdjęciem na Fanpage.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do przekazania określonych nagród Autorowi zwycięskiego projektu, zgodnie z §3, Ust. 1.
 3. Informacja o Nagrodach będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego w serwisie Facebook, na fanpage’u https://www.facebook.com/HaveitWearit.
 4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrody innego rodzaju.
 5. Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inne nagrody.


§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/HaveitWearit.
 2. Konkurs trwa od 11.10.2021 r. do 19.10.2021 do godz. 20:00.


§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zgłoszenie i atrakcyjne umotywowanie wyboru najlepszego zespołu kuchennego.
 2. Wpisu należy dokonać w komentarzu pod postem konkursowym na portalu społecznościowym Facebook, na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/HaveitWearit.
 3. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/HaveitWearit.
 4. Czas trwania konkursu określony jest w treści posta konkursowego. Organizator ma prawo
  przedłużyć lub skrócić czas trwania Konkursu informując o tym na fanpage’u Organizatora w
  serwisie Facebook.
 5. Po zakończeniu Konkursu, spośród komentarzy umieszczonych pod postem, Organizator wybierze 1 (jeden) zwycięski wpis.
 6. Informacje o Zwycięzcy w Konkursie zostaną opublikowane w terminie do 20.10.2021 r. do godziny 16:00 na Facebook’u Organizatora.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wpisu opisanego w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 3. O przyznaniu nagród decyduje Organizator w drodze subiektywnego wyboru najatrakcyjniejszej argumentacji.